Extra informatie

Schooldeuren gesloten

Wij streven ernaar om de schooldeuren onder schooltijd gesloten te houden zodat er geen ongewenste bezoekers naar binnen kunnen. Dit in verband met de veiligheid van alle kinderen.
Kinderen kunnen echter te allen tijde het gebouw verlaten; van binnenuit zijn de deuren nooit gesloten!
De deuren van de hoofdingangen zijn ’s morgens alleen van 8.15 tot 8.30 uur geopend voor de ouders die even een leerkracht willen spreken of voor hen die een lunchpakketje in de koelkast in de gang willen plaatsen.
Is uw kind per ongeluk te laat, dan kan hij of zij tot 8.40 uur nog door de deur van de hoofdingang naar binnen.
Mocht u onder schooltijd naar binnen willen dan kunt u aanbellen bij de hoofdingang aan de Meestersweg of bij de deur van de gymzaal aan de achterkant van het gebouw. Als de bel niet gehoord wordt, kunt u even aankloppen op het raam van groep 7 (links van de hoofdingang).

Veilig met de auto naar school: Kindvriendelijk parkeren

Bezorgdheid over de veiligheid van de kinderen is voor veel ouders de reden om hun kinderen (tot een jaar of 10) met de auto naar school te brengen. Voor een gemiddelde school betekent dit dat er bij het halen en brengen enige tientallen tot soms wel honderd auto’s langs komen. Het grootse deel van deze auto’s moet vervolgens ook nog geparkeerd worden, liefst zo dicht mogelijk bij de school.
Omdat bij geen enkele school plaats is voor zoveel auto’s ontstaat er in de straat al snel een heuse file voor de school-ingang.
Ouders raken gefrustreerd omdat alle parkeerplaatsen al in beslag genomen zijn en kinderen worden bang, omdat ze hun weg moeten zoeken door een doolhof van auto’s, fietsen en taxibusjes. Een merkwaardige tegenstelling. Aan de ene kant worden kinderen uit veiligheidsoverwegingen met de auto naar school gebracht waardoor, er aan de andere kant, bij de school voor de kinderen juist een gevaarlijke situatie ontstaat. Door een paar eenvoudige tips op te volgen kunnen we de situatie bij de school voor de kinderen veel veiliger maken.
Tip 1 – Voorkom ongewenste situaties bij de school en breng de kinderen lopend of fietsend.
Tip 2 – Zijn er te weinig parkeerplaatsen, parkeer dan in een andere straat en loop met uw kind(eren) het laatste stukje naar school.
Tip 3 – Laat uw kind altijd aan de kant van de stoep uitstappen, een geopend portier aan de straatkant kan een fietser raken.
Tip 4 – Houd de ingang van het schoolplein vrij, zodat kinderen, die op de fiets naar school komen, vrij toegang hebben tot de ingang.

Met de fiets naar school

De school beschikt over een zeer beperkt aantal stallingplaatsen. Er zijn veel meer kinderen die op de fiets willen komen, dan er stallingplaatsen zijn. Daarom hanteren wij de volgende stelregels:

Niemand komt zomaar voor het gemak of plezier op de fiets
Kinderen van buiten de door ons gestelde grens mogen op de fiets

Deze denkbeeldige grens is als volgt vastgesteld: Alle kinderen die binnen de cirkel Kroppestraat – Slabberskamp wonen, komen te voet naar school. De kinderen die buiten deze cirkel wonen, mogen met de fiets naar school komen.

Halen en brengen van de kinderen

Bent u met de fiets? Plaatst u de fiets dan zo dat er ruimte overblijft voor de kinderen en ouders om gemakkelijk de speelplaats op te kunnen.
Komt u met de auto? Wilt u dit dan doen als er echt geen andere mogelijkheden zijn: de ruimte voor auto’s is beperkt en de vele auto’s zorgen nogal eens voor onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties.
Meenemen van honden op het schoolplein is niet toegestaan.

Toezicht op de speelplaats

Vanaf een kwartier voor aanvang van de lessen is er toezicht op de speelplaats aan de voor- én achterkant van de school. Stuur uw kind dus niet te vroeg, maar wel op tijd naar school.

Plattegrond van het gebouw

plattegrond_school

Inlooptijd

Inloop 10-minuten in groep 1 – 2: 10 minuten voor aanvang van de lessen mogen de kleuters al binnenlopen. We hopen dat er door een meer gespreide binnenkomst meer ruimte ontstaat voor de leerkrachten om eventuele vragen van ouders te kunnen beantwoorden. Ook hopen we hierdoor de samenloop in de halletjes te verminderen. Het is de bedoeling dat u dan afscheid neemt van uw kind. Zijn de kinderen eenmaal gewend en zelfstandig genoeg, dan kunnen ze meestal alleen naar binnen. Wij streven er naar de doorgang zo open mogelijk te houden. Tevens willen wij de vloer, die door de kinderen veel als speeloppervlak wordt gebruikt, graag schoon houden. Wij verzoeken dringend om wandel- of kinderwagens bij de ingang te laten staan.
Inloop 5-minuten in groep 3 t/m 8: 5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan al naar binnen komen. Het 2e belsignaal geeft aan dat de lessen beginnen en iedereen hoort dan binnen te zijn.

Hulpouders

Zonder de daadwerkelijke hulp van ouders kan onze school niet naar behoren functioneren. Uiteraard is en blijft de onderwijskundige kant de verantwoordelijkheid van het onderwijsteam. Echter, willen wij de kinderen zo goed mogelijk begeleiden, in zowel onderwijskundig als opvoedkundig opzicht, dan is uw hulp onontbeerlijk.
Een greep uit de zeer vele mogelijkheden:
• Lezen met groepjes kinderen
• Begeleider bij excursies
• Hulp bij diverse festiviteiten
• Hulp bij het werken met de computer
• Hulp bij het werken in het documentatiecentrum
• Hulp bij het handwerken, handenarbeid en techniek
Wij zijn bijzonder blij met hulp van ouders.
Zij kunnen altijd op school nadere informatie krijgen bij de teamleider of de leerkracht van hun kind(eren).

Naschoolse opvang

Kinderdagopvang “Kiekeboe” biedt voor- en naschoolse opvang aan. Dit kan voor u interessant zijn als u werkt of studeert en verzekerd wilt zijn van een sfeervolle en verantwoorde opvang. De kinderen worden naar school gebracht en weer opgehaald. Voor meer informatie kunt u bellen met (0475)505050. Zie ook de schoolgids.

Schooleigendommen

Het gebeurt wel eens dat een leerling door eigen schuld een schooleigendom kwijtraakt of vernielt (potloden, gummen etc.) Wij zijn van mening dat het pedagogisch juist is, als de kinderen dit van hun eigen zakgeld vergoeden (dus niet uit de beurs van vader of moeder).

Verloren en gevonden voorwerpen

Het komt nogal eens voor dat kinderen allerlei spullen op school kwijtraken. Het dragen of meebrengen van bijvoorbeeld oorbellen, kettingen, horloges, ringen, is voor eigen risico. Laat ze liever thuis.
Zet naam in jassen, laarzen en sportkleding.
Maak wanten aan een koord vast.
Controleer geregeld of uw kind iets kwijt is. Indien er toch spullen vermist worden, loop even naar de conciërge. Als we iets vinden, ligt het meestal bij hem.

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die door een sponsor worden verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor door de sponsor een tegenprestatie wordt verlangd waarmee leerlingen of hun ouders/voogden/verzorgers in schoolverband worden geconfronteerd.
Sponsoring sluiten we als school niet uit, maar op basis van een in het onderwijs gesloten overeenkomst zijn er wel enkele voorwaarden gesteld.
Zo moet een sponsoring verenigbaar zijn met pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs in gevaar brengen.
Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of continuïteit van het onderwijs beïnvloeden.
Verder mag reclame in het kader van sponsoring die is gericht op leerlingen niet stimuleren tot ongezonde en/of gevaarlijke activiteiten. Tevens mag reclame de leerlingen niet aanmoedigen om ouders te stimuleren producten of diensten van de sponsor af te nemen.

Verjaardagen / traktaties: Verjaardagen kinderen

Er wordt door de kinderen niet meer getrakteerd op hun verjaardag. Uiteraard wordt de jarige wel uitbundig door de leerkracht en de klasgenoten in het zonnetje gezet en wordt er op een feestelijke manier aandacht besteed aan de verjaardag van de kinderen.
Verjaardagen leerkrachten
Voor de kinderen blijft het leuk om iets voor de leerkracht te doen. Nooit kostbare cadeaus meebrengen. Een tekening of een plakwerkje is net zo leuk.
Verjaardag van familieleden
We willen het maken van cadeautjes en versjes voor verjaardagen thuis beperkt houden. Omdat het lastig is thuis iets te maken voor vader en moeder, laten we dit graag doorgaan voor de laagste twee groepen mits het van tevoren aan ons wordt doorgegeven. Voor opa’s en oma’s en bij andere gelegenheden vragen we u vriendelijk zelf iets met uw kind te maken.

Huiswerk

In de groepen 6, 7 en 8 wordt een begin gemaakt met het geven van huiswerk. Incidenteel kunnen ook in de groepen 3 t/m 5 opdrachten voor thuis gegeven worden. Kijkt u eens naar het huiswerk van uw kinderen. De meeste kinderen ervaren dat als prettig. Heeft u er vragen over, neem dan contact op met de groepsleerkracht.

Tussendoortje

Advies t.a.v. het nuttigen van een gezond tussendoortje.
Als school zijn wij verantwoordelijk voor een gezonde, schone en veilige omgeving. Daarom voelen wij ons ook medeverantwoordelijk voor het gebruik van het tussendoortje dat veel kinderen op school nutttigen tussen 10.15 uur en 10.30 uur. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen bewust omgaan met hun leefomgeving. Wij vragen u om ons daarbij te helpen en uw medewerking te verlenen door rekening te houden met onze nadrukkelijke wensen t.a.v. het tussendoortje.
Wel mag: (bruin) brood, fruit, groenten, peperkoek, rijstwafels, crackers en cornflakes;
Niet wenselijk: voorverpakte koek, snoep, liga, chips en chocola;
Wel mag: drinkbeker of hersluitbaar flesje met melk/melkproducten, ranja, water, fruitsappen;
Niet wenselijk: pakjes en koolzuurhoudende dranken.
Alleen als we ons hier samen sterk voor maken kunnen we gezond (voedings)gedrag en aandacht voor de leefomgeving bevorderen.

School en verzekering

De stichting Swalm & Roer heeft met ingang van 11 april 2013 een schadeverzekering inzittenden afgesloten. Nadere informatie is op school beschikbaar.
Binnen de door stichting Swalm & Roer afgesloten verzekeringen zijn er geen persoonlijke eigendommen van uw kind verzekerd.
Het staat u natuurlijk vrij om daarvoor zelf een eigendommenverzekering voor leerlingen af te sluiten.
Een ieder die werkzaamheden voor de scholen/het bestuur verricht, valt vanaf dat moment onder het begrip “ondergeschikte” en dus ook onder de dekking van de afgesloten verzekeringen.
De betreffende verzekering geldt dus ook voor begeleiders, zoals ouders/vrijwilligers. Dit is heel handig ingeval van buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld schoolkamp, bezoek theater e.d.).

Hoofdluiscontrole

Regelmatig steekt, verspreid over het hele land, hoofdluis weer de kop op.
Op initiatief van en in overleg met de schoolgezondheidsdienst proberen wij zoveel mogelijk als school de hoofdluis te verbannen. Na elk vakantieperiode zullen de “kriebelmoeders” dan ook alle leerlingen controleren op hoofdluis.
Mocht u zelf hoofdluis constateren, meldt u ons dit dan zo spoedig mogelijk. Alle oudste kinderen van school of alle kinderen van de groep krijgen dan een brochure mee waarin staat hoe te handelen.