Medezeggenschapsraad

Wat is de MR?

De MR is een inspraakorgaan op school.
Dit is vergelijkbaar met een Ondernemingsraad (OR) in het bedrijfsleven.
Volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (W.M.O.) is het de taak van de MR om ervoor te zorgen dat in de school iedereen in staat wordt gesteld zijn/haar belangen naar voren te brengen, zijn/haar gezichtspunten toe te lichten en te verdedigen, indien nodig.
De MR moet zorgen voor een klimaat van openheid en openbaarheid en dient voor onderling overleg te zorgen en dit ook te behouden.
De gesprekspartners van de MR zijn: leerkrachten, ouders, de ouderraad, directie, algemeen directeur en het schoolbestuur.
Met deze gesprekspartners neemt de MR standpunten in, waarbij het belang van de school als geheel centraal staat.
Dit schoolbelang staat boven alle andere eventuele individuele belangen.

Waaruit bestaat de MR?

De MR van Basisschool Lambertus bestaat uit 2 geledingen, namelijk de personeels- en de oudergeleding.
De personeelsgeleding bestaat uit 3 personen en de oudergeleding ook.
De personeelsgeleding wordt gekozen uit de aan school verbonden leerkrachten. Zij worden gekozen door de leerkrachten verbonden aan deze school.
De oudergeleding wordt gekozen uit de ouders die op onze school kinderen hebben. Deze ouders worden door de ouders van de school gekozen.
De personen die gekozen zijn om in de MR zitting te nemen doen dit voor een termijn van drie jaar (met de mogelijkheid de termijn een aantal malen te verlengen).

Momenteel zitten de volgende leden in de MR van basisschool Lambertus (schooljaar 2018-2019):

Personeelsgeleding

Jos Hodselmans, leerkracht, voorzitter
Francheska Bouts, leerkracht groep 6-7
Ivon Claessen, leerkracht groep 4

Oudergeleding

Vanessa Donders, penningmeester
Yvonne Marsman – Beek
Maike Ypinga

De MR vergadert om 19.30 uur op de volgende data:
maandag 08-10-2018
maandag 17-12-2018
maandag 25-02-2019
maandag 01-04-2019
maandag 13-05-2019
maandag 24-06-2019

Wat doet de MR?

1. Het stimuleren van samenwerking in een goede onderlinge sfeer.
Dit vinden wij als MR het belangrijkste op school. Waarom? Omdat met een goede sfeer tussen de kinderen, ouders, leerkrachten, directie, algemeen directeur, ouderraad, MR en bestuur, geen enkel probleem te groot is om op te lossen. Zonodig komen we tot het sluiten van compromissen.

2. Het geven van advies en/of instemming over diverse onderwerpen
De MR oordeelt over beleidsvoorstellen en andere voorstellen die door het bevoegd gezag (schoolbestuur, algemeen directeur en/of directie) worden voorgelegd.
Ook oordeelt de MR over de wijze waarop deze voorstellen worden uitgevoerd.
Dit kunnen voorstellen zijn opgelegd vanuit het kabinetsbeleid. Bijvoorbeeld: Het opstellen en onderhouden van een ARBO-beleidsplan of het opstellen en onderhouden van een goed personeelsbeleidsplan.
Het kunnen beleidsvoorstellen zijn die zijn ingegeven door maatschappelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld: Sponsoring, pesten op school, voorkoming discriminatie en/of ongewenste intimiteiten.

Advies en instemmingsrecht

Over een aantal onderwerpen heeft de MR alleen adviesrecht. Over andere onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat bepaalde beleidsvoorstellen kunnen worden gewijzigd of zelfs compleet kunnen worden afgekeurd. De bevoegdheden van de MR zijn per onderwerp wettelijk geregeld. Voorbeelden van onderwerpen waarvoor adviesrecht geldt:

  • nieuwbouwplannen
  • verbouwingsplannen

Voorbeelden van onderwerpen waarvoor instemmingsrecht geldt:

  • de begroting van de school
  • ARBO-beleid
  • het schoolplan

Het kan zijn dat de oudergeleding instemmingsrecht heeft en de personeelsgeleding adviesrecht, of andersom. Dit hangt af van het onderwerp.

Controlerende functie

De MR heeft ook een controlerende functie voor al het ingevoerde beleid. U kunt hierbij denken aan het ARBO-beleid. Vanuit de ARBO wordt bijvoorbeeld gekeken of er een calamiteit- en vluchtplan op school aanwezig is.
Wordt er wel jaarlijks een ontruimingsoefening gehouden? Zijn er wel voldoende leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverlener?
Is de speelomgeving buiten veilig?
De MR kan te allen tijde ook zelf met bepaalde voorstellen komen in het belang van de school.

Persoonlijke titel

De leden van de MR adviseren, of nemen besluiten, op persoonlijke titel. Ze doen dit namens personeel of ouders, zonder hun achterban te hoeven raadplegen. Ze kunnen hun achterban wel raadplegen. De achterban kan zelf ook onderwerpen aandragen.
Het belang van de school staat hierin altijd voorop.

Vergaderen

De MR van Basisschool Lambertus vergadert normaal eens per twee maanden. Indien nodig beleggen we tussentijds een extra vergadering.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
Dit geldt ook voor de verslagen van de vergaderingen, die ter inzage liggen op school.
Het kan zijn dat u zelf als ouder een kwestie wilt voorleggen aan de MR. U kunt dan contact opnemen met één van de MR-leden.
Tijdens een MR-vergadering kunt u eventueel uw kwestie toelichten.
De MR-leden staan hiervoor open. Klopt u gerust bij ons aan. Dit past helemaal binnen het kader van de eerder genoemde goede sfeer en samenwerking op onze school.

Hoe kun je in de MR komen?

De zittingsperiode van elk MR-lid is telkens drie jaar en loopt vanaf 1 oktober t/m 30 september.
Na drie jaar is het MR-lid aftredend (eventueel herkiesbaar) en kunnen er verkiezingen worden gehouden.
Op het moment dat in de MR een vacature ontstaat, gaat er via de Nieuwsbrief (Isy) een bericht uit naar alle ouders voor het officieel oproepen van kandidaten.
Indien meerdere kandidaten zich hebben aangemeld, organiseert de MR verkiezingen volgens het MR-reglement.
Per gezin kunnen de ouders die een kind op BS Lambertus hebben, hun voorkeur kenbaar maken. Dit gaat d.m.v. het invullen van een stembiljet.
Mocht het zo zijn dat maar één kandidaat zich heeft aangemeld, kunnen verkiezingen achterwege blijven.
U hebt als ouder dus invloed op wie er namens de ouders zitting hebben in de MR.
De personeelsgeleding kiest zelf haar drie vertegenwoordigers.

De GMR, wat is het verschil met de MR?

De Stichting Swalm en Roer heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, de GMR.
Deze GMR is voor alle scholen die vallen onder het bestuur van Stichting Swalm en Roer.
De GMR bespreekt onderwerpen die schooloverstijgend zijn.
U kunt hierbij denken aan b.v. het vakantierooster en het ICT-beleid.
Ook wordt er nagedacht over beleidslijnen zoals pesten, discriminatie, ARBO of het instellen van de klachtenregeling.
Uit de MR zijn leden afgevaardigd naar de GMR, een ouder en een leerkracht.

Tot slot

Wij hopen dat u na het lezen van deze informatie meer zicht heeft op wat de MR van Basisschool Lambertus doet en wat de MR voor u kan betekenen.
Hebt u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met één van de MR-leden.

Met vriendelijke groeten,
De MR van basisschool Lambertus