Schoolregels en afspraken

De Vreedzame School

Basisschool Lambertus werkt met de methode van De Vreedzame School. De Vreedzame School beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren wat het betekent om een „democratisch burger‟ te zijn: het openstaan voor en het kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk willen zijn voor de gemeenschap. Daarmee bieden we onze kinderen perspectief en hoop: ze ervaren dat het uitmaakt dat ze er zijn. Dat ze „ertoe doen‟.

Naast het werken vanuit de basisprincipes van De Vreedzame School, gelden op onze school een drietal basisregels die betrekking hebben op de omgang met elkaar en met materiële zaken. Deze basisregels betreffen:

  • Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  • De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.
  • We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.

Regel 1: Voor groot en klein zullen we aardig zijn

Zo gaan we te werk als het mis gaat:
De leerling wordt buitenspel gezet om na te denken.
Bemoeials worden weggestuurd.
Meelopers worden ook buitenspel gezet.
Op het moment dat kinderen zich niet houden aan deze regel worden ze buitenspel gezet. Dit is een vast afgesproken plek in de klas of op de speelplaats. Samen met de leerkracht wordt in een gesprek duidelijk gemaakt welk gedrag wenselijk is. Indien dit vaker voorkomt, wordt er door de leerling een conflictformulier ingevuld.
Na de bespreking van het conflictformulier en het maken van afspraken, wordt het formulier ter ondertekening voorgelegd aan de ouders.
De formulieren worden in een map verzameld.
Wanneer er van een leerling drie formulieren voorkomen in de map, wordt een gesprek met de ouders aangevraagd.
Bij eenmaal ernstig geweld of vaker voorkomend fysiek geweld, worden de ouders op de hoogte gesteld.
In de onderbouw wordt gebruik gemaakt van picto’s waarmee emoties kunnen worden weergegeven. Het conflictformulier wordt hier niet gebruikt.

Regel 2. De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet.

100% regel: We lopen rustig in de school.
Zo niet: Teruglopen waar je vandaan komt (buitendeur, klasdeur) en rustig lopen.
100% regel: We praten niet wanneer we door de gangen / hal lopen.
Zo niet: Teruglopen waar je vandaan komt en zonder geluid te maken lopen.
100% regel: We bewaren de rust bij het zelfstandig werken in de gang.
Tijdens het werken op de gang gebruik je de liniaalstem.
Zo niet: Terug naar de klas
Deze regel geldt voor alle groepen.

Regel 3: We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken voor morgen.

100% regel: Kom niet aan andermans spullen, dat doen zij ook niet bij jou. Als jij spullen kapotmaakt, dan zorg je zelf voor vervanging of voor een financiële vergoeding. Deze regel geldt voor alle groepen.