Schooltijden

Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 – 12.00 uur en 13.15 – 15.15 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 – 12.30 uur

Belangrijk!

Bij afwezigheid: wij maken ons ongerust als uw kind, zonder bericht, niet op tijd aanwezig is. Vaak komen kinderen ook alleen naar school. U gaat er dan vanuit dat uw kind ook om 8.30 uur op school is. Indien wij uw kind zonder afmelding missen, zullen wij altijd contact met u proberen op te nemen. Wij verzoeken u dringend om vóór 8.30 uur ons te melden wanneer uw kind, ook al is het maar voor bijvoorbeeld een uur, verhinderd is. Telefoonnummer school: 0475-508144
Indien uw kind onder schooltijd onverhoopt een afspraak heeft met bijvoorbeeld een orthodontist, dan vragen wij u om uw zoon of dochter persoonlijk op te komen halen. De school is niet verzekerd (en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden) als er onder schooltijd een calamiteit gebeurt tijdens de school-thuis-route.

Inlooptijd

Inloop 10-minuten in groep 1 – 2: 10 minuten voor aanvang van de lessen mogen de kleuters al binnenlopen. We hopen dat er door een meer gespreide binnenkomst meer ruimte ontstaat voor de leerkrachten om eventuele vragen van ouders te kunnen beantwoorden. Ook hopen we hierdoor de samenloop in de halletjes te verminderen. Het is de bedoeling dat u dan afscheid neemt van uw kind. Zijn de kinderen eenmaal gewend en zelfstandig genoeg, dan kunnen ze meestal alleen naar binnen. Wij streven er naar de doorgang zo open mogelijk te houden. Tevens willen wij de vloer, die door de kinderen veel als speeloppervlak wordt gebruikt, graag schoon houden. Wij verzoeken u dringend om wandel- of kinderwagens bij de ingang te laten staan.
Inloop 5-minuten in groep 3 t/m 8: 5 minuten voor aanvang van de lessen gaat de eerste bel. De kinderen mogen dan al naar binnen komen. Het 2e belsignaal geeft aan dat de lessen beginnen en iedereen hoort dan binnen te zijn.

Gymnastiek

Groep 1/2
Deze groepen maken gebruik van het speellokaal én de gymzaal. We verzoeken u om uw kind gymschoenen mee te geven. Voorzien van de naam.
De gymschoenen blijven op school. Alleen voor de lessen in de gymzaal is gymkleding nodig (zie bij gr. 3 t/m 8).
Wanneer heeft uw kind gymnastiek en spel:
Gymzaal
1/2: vrijdagmorgen
Speellokaal
1: maandagmiddag en donderdagmiddag
2: dinsdagmiddag

Gr. 3 t/m 8

Voor de gymlessen maken we gebruik van de gymzaal bij onze school. De kinderen dienen een gymbroek, shirt of gympakje en gymschoenen zonder zwarte zolen mee te nemen op de dag dat ze gym hebben. Wilt u ervoor zorgen dat de gymschoenen die ze in de gymles aandoen, niet overdag gebruikt worden tijdens het spelen. Noteer eventueel naam in gymschoenen, kleding en tas.
Voor de veiligheid van uw eigen kind tijdens de gymlessen vragen wij u vriendelijk doch dringend om sieraden als kettinkjes, ringen en armbanden thuis af te doen. We krijgen ze soms moeilijk af en de sieraden raken verloren.
Wanneer heeft uw kind gymnastiek:
Groep 3: dinsdagmorgen en donderdagmorgen
Groep 4: dinsdagmiddag en donderdagmiddag
Groep 5-6: dinsdagmiddag en woensdagmorgen
Groep 6-7: dinsdagmorgen en donderdagmiddag
Groep 7-8: dinsdagmorgen en donderdagmorgen
Groep 8: dinsdagmorgen en donderdagmorgen

Het overblijven op school

Stichting kinderopvang Swalmen heeft met het schoolbestuur een overeenkomst afgesloten voor het verzorgen van de tussenschoolse opvang op de basisscholen in Swalmen.
Het is van groot belang te realiseren dat deze tussenschoolse opvang (TSO) deel uit maakt van de schooldag en dat er dus rekening wordt gehouden met het beleid van de school.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen tijdens de TSO met dezelfde waarden en normen om moeten gaan als ze gewend zijn tijdens schooltijd. Ze blijven immers in hetzelfde gebouw en dan zijn duidelijke afspraken en samenwerking tussen school en TSO essentieel.
De tussen schoolse opvang van kinderen door Kinderopvang Swalmen voldoet vanzelfsprekend aan de volgende vier basisvoorwaarden.
– De kinderen gaan op tijd drinken en eten ( eten en drinken nemen de kinderen zelf mee).
– De kinderen worden opgevangen in een veilige omgeving.
– De overblijfkracht beseft dat haar of hem gedurende de tijd van opvang een kostbaar bezit is toevertrouwd.
– De overblijfkracht heeft oog voor de verschillende leeftijdsfasen die kinderen doormaken.
Daarnaast hanteert Kinderopvang Swalmen de volgende uitgangspunten voor de uitvoering van de tussenschoolse opvang (TSO):
– De TSO biedt het kind veiligheid en geborgenheid en stimuleert het gevoel van zelfvertrouwen.
– De TSO stimuleert de zelfstandigheid van het kind.
– De TSO stimuleert het kind tot sociaal gedrag en om te gaan met anderen.
– De TSO geeft het kind de ruimte om emoties te laten zien.

De volgende regels worden gehanteerd:

  • Wij hebben respect voor elkaar
  • We storen elkaar niet
  • Wat we zelf kunnen doen we zelfstandig
  • We zijn zuinig op onze materialen

De opvang tijdens de middagpauze duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Kosten

Ouders wordt de mogelijkheid geboden met een abonnement of een strippenkaart te werken. Voor de TSO op vaste dagen geldt per kind een abonnement, voor TSO incidenteel geldt per kind een strippenkaart, voor extra overblijven bij een abonnement geldt eveneens een strippenkaart (digitaal). De strippenkaart bevat 10 strippen. De strippenkaart blijft geldig tot het kind de basisschool verlaat, zijn er dan nog strippen over dan vindt een verrekening plaats. De kosten van het overblijven is vastgesteld op een bedrag van € 2,10 per keer, de jaarlijkse opslag vindt plaats op basis van landelijke richtlijnen. Voor beide keuzes ontvangt u een factuur.

Uit de ouderbijdrage wordt bekostigd:

  • het spelmateriaal
  • financiële vergoeding voor de leidsters
  • coördinatie-uren
  • administratiekosten

Wanneer een kind langer dan 2 weken ziek is, worden de abonnementskosten in mindering gebracht.

De opvang tijdens de middagpauze duurt van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Contactgegevens: Coördinator van de TSO is Ebelien Ottenheim, 0475-505050, ebelien@kinderopvangswalmen.nl