Verlof

Wanneer uw kind onze school bezoekt is het belangrijk dat hij/zij ook zo veel mogelijk aanwezig is. Alleen zo realiseren we een ononderbroken ontwikkelingslijn voor uw kind. Bovendien moet onze school ook qua organisatie weten waar ze aan toe is. Daarom vragen we u vriendelijk, doch dringend, om u te houden aan onze vakantieregeling zoals die staat aangegeven in onze schoolgids. Alleen wanneer er sprake is van gewichtige reden kan toestemming voor verlof buiten de schoolvakanties verleend worden. Wintersport- of andere ingelaste vakanties worden niet als gewichtige reden aangemerkt!
Vrijstelling van schoolbezoek

 1. Leerplicht en verlof
 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen
 3. Op vakantie onder schooltijd
 4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’
 5. Hoe dient u een aanvraag in? (link naar formulier (pdf) toegevoegd)
 6. Niet eens met het besluit?
 7. Ongeoorloofd verzuim
 8. Vragen?

1. Leerplicht en verlof

In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven.

Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk.

Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zo’n uitzondering houden. De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven.

2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen

Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging, bestaat er recht op verlof.

Als richtlijn geldt dat hiervoor één dag per verplichting vrij wordt gegeven. Indien uw kind gebruik maakt van deze vorm van extra verlof, dient u dit minimaal twee dagen van te voren bij de directeur van de school te melden.

3. Op vakantie onder schooltijd

Voor vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering op de hoofdregel gemaakt worden als uw kind tijdens de schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders. In dat geval mag de directeur eenmaal per schooljaar uw kind vrij geven, zodat er toch een gezinsvakantie van 10 werkdagen (aaneengesloten) kan plaatshebben. Het betreft de enige gezinsvakantie in dat schooljaar. Bij uw aanvraag moet een werkgevers- en/of accountantsverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep én de verlofperiode van de betrokken ouder blijken. Verder dient u met de volgende voorwaarden rekening te houden:

 • in verband met een eventuele bezwaarprocedure (zie punt 6) moet de aanvraag tenminste acht weken van tevoren bij de directeur worden ingediend, tenzij u kunt aangeven waarom dat niet mogelijk was;
 • de verlofperiode mag maximaal 10 schooldagen beslaan;
 • de verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen.

Helaas komt het wel eens voor dat een leerling of een gezinslid tijdens de vakantie ziek wordt, waardoor de leerling pas later op school kan terugkomen. Het is van groot belang om dan een doktersverklaring uit het vakantieland mee te nemen, waaruit de duur, de aard en de ernst van de ziekte blijken. Op die manier voorkomt u mogelijke misverstanden.

4. Verlof in geval van ‘Andere gewichtige omstandigheden’

Onder ‘andere gewichtige omstandigheden’ vallen situaties die buiten de wil van de ouders en/of de leerling liggen. Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • een verhuizing van het gezin
 • het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten
 • ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten (het aantal verlofdagen wordt bepaald in overleg met de directeur en/of de leerplichtambtenaar)
 • overlijden van bloed- of aanverwanten
 • viering van een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten

De volgende situaties zijn geen ‘andere gewichtige omstandigheden’:

 • familiebezoek in het buitenland
 • vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
 • vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
 • een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
 • Vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid!
 • eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
 • verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient zo spoedig mogelijk bij de directeur te worden ingediend (bij voorkeur minimaal acht weken van tevoren).

Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (art. 11 onder f van de Leerplichtwet)?

Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de ouder/verzorger kan aantonen dat deze het merendeel van zijn inkomen slechts in de schoolvakantieperiodes kan verdienen. Er dient hiervoor een accountantsverklaring overlegd te worden.

Omdat dergelijk verlof niet langer mag duren dan 10 schooldagen, is alleen de directeur in deze beslissingsbevoegd. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag te overleggen.

Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag

 • dit maximaal één maal per schooljaar worden verleend en het moet ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind
 • dit niet langer mag duren dan 10 schooldagen
 • dit nimmer kan plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar

5. Hoe dient u een aanvraag in?

U levert de volledig ingevulde aanvraag, inclusief relevante verklaringen en/of bewijsstukken zoals bijvoorbeeld een rouwkaart/uitnodiging bruiloft in bij de directeur van de school.

De directeur neemt zelf een besluit over een verlofaanvraag voor een periode van maximaal 10 schooldagen. Als een aanvraag voor verlof vanwege ‘andere gewichtige omstandigheden’ meer dan 10 schooldagen beslaat, wordt de aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar van de woongemeente. De leerplichtambtenaar neemt vervolgens een besluit, na de mening van de directeur te hebben gehoord.

Hier kunt u het formulier inzien en daarna uitprinten.

6. Niet eens met het besluit

Wanneer uw verzoek om extra verlof wordt afgewezen en u bent het niet eens met dat besluit, kunt u schriftelijk bezwaar maken. U dient een bezwaarschrift in bij de persoon die het besluit heeft genomen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste de volgende gegevens bevatten:

 • naam en adres van belanghebbende
 • de dagtekening (datum)
 • een omschrijving van het besluit dat is genomen
 • argumenten die duidelijk maken waarom u niet akkoord gaat met het besluit
 • wanneer het bezwaar niet door u maar namens u wordt ingediend, moet u een volmacht ondertekenen en bij het bezwaarschrift voegen.

U krijgt de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Daarna krijgt u schriftelijk bericht van het besluit dat over uw bezwaarschrift is genomen.

Bent u het dan nog niet eens met het besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken schriftelijk beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Wel kan de indiener van een beroepschrift zich wenden tot de President van de bevoegde rechtbank met het verzoek een voorlopige voorziening te treffen.

Aan zo’n juridische procedure zijn kosten verbonden: voordat u een beroepschrift indient is het raadzaam juridisch advies in te winnen, bij voorbeeld bij een bureau voor Rechtshulp.

7. Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er procesverbaal wordt opgemaakt.

8. Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Wendt u zich dan tot de directeur van de school of tot de leerplichtambtenaar van uw woongemeente.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Nadine Wackers, email: nadinewackers@roermond.nl